Canciones Animé

LETRA ANIMé

SKET DANCE OP 2 - TATSUO

Animé

Koko made hashite kita
tai shiba koko danai satsu
natsumetar kokorun darin
shi dakedo
kami sana ni horita kaka
murina wo wakate ni satku
koe dakata yakutsu kubo
borum dame
fujitsara su sumakaderu
marusatateru ku kumonda
narita kunda ni shita ata no koni
koi ko shiteru kita mono ba
yamate meri shimata shiba
mujita murikaeto dake...
On the way to go kono michiwa
koko made sutzuku ojana you ni
omasadana ni shi..
On the way to go kono michiite
taka midori demo waratera dareka todo kara ..
----yeah---

Las Canciones Más Escuchadas Animé