Canciones Vesania

LETRA VESANIA

PATH VI. MOONTHRONE. DAWN BROKEN

Vesania

Jest
Wielki Kr¹g P³omienny
Nad nim
Staro¿ytny Blask Najwy¿szy
Misterium poezji œmierci
Planeta Ob³¹kanych

Recast Thy omnipresence gone

Summon Thy storms
The whirling winds
Raging upon

Admiration
The ultimate
Altar-moon

Conjure Thy Fire
Release the light
Blazing above

Fulfill the oath
Sworn!

Thy sacred gifts
I will bring onto His altar
Together with the ones of mine

Miliardy œwiec
P³omienie
Klêkam wœród nich

Take my blood
As a sacrifice for Thy pain
The river of my tears shall flow
And describe a circle
Shall cause that the flames shall be
More bright

I will come to proclaim thy glory
Infinite evilizing truth
But I will not rise
Before I wound my knees
With the stones of my
Dreams

Czarnych diamentów magia
Zap³onie nieskoñczonym szeptem
A My spojrzymy na tañcz¹ce cienie
Poprzez kosmiczne ognie tworzenia

Œwi¹tynie uderz¹ w dzwony
Obwieszczaj¹c sw¹ w³asn¹ zag³adê
A My powrócimy Tam
Tam sk¹d jesteœmy

And the flames shall flow with us
Now I follow the silence you Thou bringst

Recast Thy omnipresence gone

Las Canciones Más Escuchadas Vesania